^Powrót do góry

logo

witajszkoloWe wtorkowy poranek 1 września uczniowie naszej szkoły powitali nowy rok szkolny. Dzień ten był szczególnie ważny dla pierwszoklasistów. Rozpoczyna się dla nich ważny etap: zdobywanie wiedzy, rozwijanie pasji i poznawanie nowych kolegów. W tym roku, ze względu na wciąż obowiązujący stan epidemii i związane z nim ograniczenia, nie zorganizowano tradycyjnej uroczystej akademii dla całej społeczności szkolnej. Na spotkaniu z Panem Dyrektorem w sali gimnastycznej pojawiły się tylko dzieci z klasy pierwszej wraz z rodzicami i swoim wychowawcą.

Na początku Pan Dyrektor Dariusz Walczak życzył dzieciom sukcesów, i radości ze zdobywania wiedzy, a rodzicom radości i dumy ze swoich pociech. Potem nastąpiła najważniejsza dla dzieci uroczystość. Zostali pasowani na uczniów. Pierw­szo­kla­si­ści ślu­bo­wali być dobrym i uczci­wym, sza­no­wać rodzi­ców i nauczy­cieli, uczyć się tego, co piękne i mądre oraz kochać i czcić swoją Ojczy­znę. Następ­nie Pan Dyrektor doko­nał aktu paso­wa­nia każ­dego pierw­szaka na ucznia Szkoły Pod­sta­wo­wej w Dłużynie. Na koniec Pan Dyrektor jeszcze raz złożył pierwszoklasistom i ich rodzicom życzenia sukcesów, radości i wytrwałości. Po części oficjalnej pierwszoklasiści, jako pełnoprawni członkowie społeczności szkolnej, wraz z rodzicami, spotkali się z wychowawcą w swojej sali lekcyjnej.

Wszyst­kim pierw­szo­kla­si­stom życzymy, aby ten dzień pozo­stał w ich pamięci jako wiel­kie prze­ży­cie i nie­za­po­mniana, rado­sna chwila.

M.Samol

Copyrigcht © 2013 www.dluzyna.pl