^Powrót do góry

logo

pasowanie1Deszczowy, wrześniowy poranek przywitał nowy rok szkolny. Szkoła to poranne wstawanie, obowiązki, ale przede wszystkim zdobywanie wiedzy, rozwijanie pasji, marzeń.  Samych sukcesów, nawiązywania relacji koleżeńskich, radości ze zdobywania wiedzy życzył uczennicom i uczniom Pan Dyrektor Dariusz Walczak, nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy, a rodzicom radości i dumy ze swoich dzieci. Po oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego odbyło się pasowanie na ucznia. Uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów należy już do tradycji naszej szkoły, jednak po raz pierwszy odbyła się w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Pierw­szo­kla­si­ści ślu­bo­wali być dobrym i uczci­wym, sza­no­wać rodzi­ców i nauczy­cieli, uczyć się tego, co piękne i mądre oraz kochać i czcić swoją Ojczy­znę.

Następ­nie Pan Dyrektor doko­nał aktu paso­wa­nia każ­dego pierw­szaka na ucznia Szkoły Pod­sta­wo­wej w Dłużynie. Po ofi­cjal­nej czę­ści ucznio­wie wraz z rodzi­cami, Panem Dyrektorem i zaproszonymi gośćmi tj. ks. Kanonikiem Leszkiem Grzelakiem i Panem Markiem Wodawskim podinspektorem ds. oświaty udali się do klas na słodki poczę­stu­nek. Wszyst­kim pierw­szo­kla­si­stom życzymy, aby ten dzień pozo­stał w ich pamięci jako wiel­kie prze­ży­cie i nie­za­po­mniana, rado­sna chwila.

                                                                                                                                                         E. Przewoźna

Copyrigcht © 2013 www.dluzyna.pl